Algemene voorwaarden

Verkoopvoorwaarden

1. Voorwaarden voor het plaatsen van een bestelling

De consument verklaart ten minste 18 jaar oud te zijn en wettelijk bevoegd te zijn om een bestelling op de site te plaatsen.
Voor producten die uitsluitend voor professioneel gebruik zijn gereserveerd, verklaart de consument over de kennis en autorisaties te beschikken die nodig zijn voor het gebruik ervan.


2. Levering

Een bestelling is definitief zodra het goed is verzonden en overhandigd aan de vervoerder. Voor meer informatie hierover verwijzen we naar artikel 8 waarin het herroepingsrecht is vastgelegd.

Het factureringsland moet overeenkomen met het land waar de bestelling wordt afgeleverd.

Alle leveringen gebeuren via een privé-transporteur die de traceerbaarheid van elke verzending tot aan de levering verzekert.


3. Beschikbaarheid

In geval van onbeschikbaarheid van een product binnen de aangegeven tijden, behoudt Avister-Medical zich het recht voor om de consument een vervangend artikel van kwaliteit en een gelijkwaardige prijs aan te bieden. In het geval dat Avister-Medical een artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs niet kan leveren of als de consument dit artikel van gelijkwaardige kwaliteit en prijs niet wenst, kan de consument zijn bestelling annuleren.


4. Prijzen en betalingswijzen

De weergegeven prijzen zijn in euro's en zijn die van kracht op het moment van de bestelling.

De prijzen van artikelen die enkel voor België gereserveerd zijn, zijn inclusief BTW. De prijzen van artikelen die zowel in België als in de rest van de wereld toegankelijk zijn, zijn exclusief BTW; BTW wordt dan toegevoegd of niet, afhankelijk van het land van bestemming van de bestelling.

Avister-Medical biedt u een online betaalmethode aan met bankpasjes of met kredietkaarten via een ultraveilig betalingssysteem.


5. Douanerechten

Elke bestelling die op de site wordt geplaatst en buiten de Europese Unie wordt afgeleverd, kan onderhevig zijn aan mogelijke belastingen en douanerechten die worden opgelegd wanneer het pakket zijn bestemming bereikt. Avister-Medical heeft geen controle over deze kosten. Deze douanerechten en eventuele belastingen in verband met de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de consument en zijn verantwoordelijkheid. Avister-Medical is niet verplicht om douanerechten en toepasselijke belastingen te verifiëren en hierover te informeren. Raadpleeg de bevoegde autoriteiten in uw land voor meer informatie hierover.


6. Weigering van de bestelling

Avister-Medical behoudt zich het recht voor om online geplaatste bestellingen te weigeren. Avister-Medical is niet verplicht om een dergelijke weigering te rechtvaardigen. Als Avister-Medical besluit een online geplaatste bestelling niet uit te voeren, stelt zij de consument hiervan onmiddellijk op de hoogte.

Bestellingen kunnen alleen geldig geplaatst worden via het Avister-Medical e-commerce platform in een van de volgende talen: Frans, Engels en Nederlands.


7. Bescherming van persoonlijke gegevens

Alle persoonlijke gegevens die nodig zijn om een bestelling te verwerken, zijn bedoeld voor Avister-Medical.

Avister-Medical verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van deze persoonsgegevens te respecteren en ze te behandelen in overeenstemming met de wet inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

In toepassing van de wet betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met de verwerking van persoonsgegevens, heeft de koper het recht op inzage, wijzigen, verwijderen en hem betreffende persoonsgegevens te corrigeren. En bewaard door Avister-Medical.

De koper kan de hiervoor genoemde rechten uit te oefenen op zijn verzoek het verzenden per e-mail naar het adres: info@avister-medical.com of per post naar het volgende adres: Avister-Medical sa - Rue de Bruxelles 41, 4800 Verviers - België.

Avister-Medical gebruikt deze gegevens om de bestelling van de koper te verwerken en om de communicatie te versterken en te personaliseren, met name door middel van informatieve brieven / e-mails.

Avister-Medical kan deze gegevens ook gebruiken om zijn website te personaliseren volgens de voorkeuren die kopers zien. Deze gegevens worden veilig bewaard door Avister-Medical en kunnen alleen worden overgedragen aan Avister-Medical-partners als onderdeel van de orderverwerking.

Avister-Medical behoudt zich het recht voor om de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt te laten analyseren.

Avister-Medical maakt voor betalingen gebruik van de diensten van een bankinstelling die geaccrediteerd is bij de BNB. Dit etablissement voldoet aan alle veiligheidsnormen die van toepassing zijn op online betalingen en gebruikt gecodeerde taal.

Avister-Medical houdt geen bankleningen aan en communiceert alleen met de bankinstelling met een referentienummer.


8. Afzien van aankoop - Herroepingsrecht

Een bestelling is definitief zodra het goed is verzonden en overhandigd aan de vervoerder.

De consument heeft het recht om Avister-Medical te laten weten dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgave van redenen, binnen tien kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering van de goederen.

Elk verzoek om afstand moet schriftelijk worden ingediend bij:

Avister-Medical SA
Rue de Bruxelles 41
4800 Verviers - België

Of per e-mail: internet@avister-medical.com

Een bevestiging van uw annulering wordt u per omgaande e-mail toegestuurd.

Indien de koper binnen 14 kalenderdagen geldig schriftelijk gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, krijgt hij het bedrag van de waarde van de gekochte goederen terugbetaald.

Elke afstand van aankoop houdt de verbintenis van de koper in om definitief en onherroepelijk af te zien van het gebruik van het onroerend goed.

De goederen moeten op kosten van de koper rechtstreeks aan Avister-Medical worden geretourneerd. Houd er rekening mee dat de producten niet beschadigd, gebruikt en altijd in de originele verpakking mogen zijn.

De koper zal uiterlijk vijftien dagen na de datum van ontvangst van het aan Avister-Medical geretourneerde product worden terugbetaald. De koper krijgt het bedrag dat hij heeft betaald teruggestort op de bankrekening die is gekoppeld aan de kaart waarmee is betaald.

De gemaakte administratie- en bankkosten worden in mindering gebracht op het bedrag van de aankopen.


9. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van Avister-Medical totdat ze worden overhandigd aan de vervoerder, nadat de consument de prijs heeft betaald.


10. Geschillenbeslechting, toepasselijk recht en bevoegde rechter

10.1 Klacht

Elke klacht moet naar de klantenservice van e-commerce worden gestuurd op het volgende adres: info@avister-medical.com, die zal proberen te reageren binnen 24 werkuren na ontvangst van de e-mail.

10.2 Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht en aan het Verdrag van Wenen inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen. Alle geschillen met betrekking tot de commerciële relatie tussen de consument en Avister-Medical vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Luik (België).


11. Exploitant van het Avister-Medical e-commerceplatform

Avister-Medical SA
Rue de Bruxelles 41
4800 Verviers - België

Om contact met ons op te nemen:

Per e-mail: via het contactformulier of via het adres internet@avister-medical.com
Telefonisch : +32 (0)87 84 04 26
Per fax: +32 (0) 87 84 04 28
Please click "I Got It" to accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed!
This email has been registered